Etikråd

Etikråd

Till OFO finns ett medicin-etiskt råd knutet som bistår i etiska frågor gällande donation och transplantation. Syftet med etikrådet är att stödja genomförandet och utvecklingen av donations- och transplantationsverksamheten i Sverige med huvudsakligt fokus på de etiska perspektiven av verksamheten.

 

Rådet har en fristående ställning men är tillsatt av Regionerna Stockholm-Gotland samt Sjukvårdsregion Uppsala. Rådets uppgift är att bevaka donationsområdet, och på förfrågan samt eget initiativ vidta åtgärder som rådet finner lämpliga, för att stärka arbetet med organ- och vävnadsdonation i Mellansverige samt i övriga Sverige.   


Rådet sammanträder 3-4 ggr/år.Ordförande:

Niels Lynöe

senior professor Centrum för hälso och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet


Medlemmar:

Stellan Welin

professor emeritus avdelningen för filosofi och filologi Göteborgs Universitet


Annika Tibell

adjungerad professor i medicinsk etik Karolinska Institutet, FOU direktöt Karolinska sjukhuset


Eva Hannerz Schmidtke

Överläkare intensivvård Akademiska sjukhuset, Uppsala


Gunnar Söderdahl

Överläkare transplantationskirurgi Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Pål Föyn Jörgensen

Överläkare transplantationskirurgi Akademiska sjukhuset Uppsala


Catrin Johansson

Donationsspecialiserad sjuksköterska Regionalt Donationscentrum Stockholm-Gotland, specialistsjuksköterska intensivvård St Görans sjukhus


Linda Gyllström Krekula

Socionom, Ph Dr Regionalt Donationscentrum Stockholm Gotland


Paulina Rodriguez Milovic

Leg. psykolog, psykologiskt ledningsansvarig Uppsala Kommun


Sekreterare:

Christina Andréasson

transplantationskoordinator, specialistsjuksköterska intensivvård, OFO Uppsala

 

Etiska frågor


Har ni på din arbetsplats någon etisk fråga/dilemma inom ämnet organdonation?

Hör av er till någon av oss på OFO för vidarebefordran till OFO:s Etikråd.

www.ofomellansverige.se 2015